admin/mod xóa giúp mình bài viết này nhé...... Thank .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ....................