Đối tượng cho vay kinh doanh viettinbank: Khách hàng cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp siêu vi mô, có tổng dư nợ các khoản vay theo sản phẩm không vượt quá 3 tỷ đồng

Đặc điểm & Lợi ích

Đồng tiền cho vay: VNĐ

80% tổng nhu cầu vốn thực hiện dự án/ phương án nếu cho vay ngắn hạn

70% tổng nhu cầu vốn thực hiện dự án/ phương án nếu cho vay trung, dài hạn

Đối với các khách hàng có giấy ĐKKD cho vay tối đa đến 3 tỷ đồng

Thời hạn cho vay:

Cho vay vốn lưu động

Cho vay hạn mức: tối đa 12 tháng

Cho vay từng lần: Tối đa 36 tháng

Cho vay vốn mua sắm tài sản cố định: Tối đa đến 7 năm

Phương thức cho vay: từng lần/hạn mức/ trả góp

Đảm bảo tiền vay

Cho vay có đảm bảo đầy đủ bằng tài sản là: (i) tài sản có tính thanh khoản cao của Khách hàng và/ hoặc Bên thứ ba; (ii) bất động sản của khách hàng và/hoặc của thân nhân của khách hàng
Bảo lãnh của bên thứ 3

Tiện ích

Hạn mức cho vay tới 80% tổng nhu cầu vốn

Thời hạn cho vay dài lên đến 7 năm

Phương thức cho vay đa dạng

Linh hoạt các hình thức trả gốc và lãi

Điều kiện vay kinh doanh vietcombank

Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp

Có phương án/ dự án SXKD khả thi, hiệu quả

Có vốn tự có tham gia tối thiểu: 20% đối với cho vay vốn ngắn hạn; 30% đối với cho vay vốn trung hạn/dài hạn

Có uy tín, không có nợ xấu tại bất kỳ Tổ Chức Tín Dụng nào

Có tài sản đảm bảo

Yêu cầu/khuyến khích sử dụng tài khoản thanh toán của ngân hàng Vietinbank

Thủ tục hồ sơ

Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu của VietinBank

Dự án, phương án; giấy tờ, tài liệu chứng minh mục đích sử dụng tiền vay

Giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập trả nợ; TSĐB

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép/chứng chỉ hành nghề (trường pháp luật quy định phải có)

Phương án SXKD/Dự án đầu tư và các tài liệu liên quan

Mọi chi tiết liên hệ : 0906 670 947 0 - website: www.vaythechap.org